อัตลักษณ์โรงเรียน


 • สถานที่ตั้ง :
 • เลขที่ 786 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

  โทรศัพท์ 0-2295-1338 โทรสาร 0-2295-1338

 • Website :
 • www.chaopraya.ac.th

 • ประเภทโรงเรียน :
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 • สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน :
 • หนังสือและปากไก่ หมายถึง การศึกษาก่อให้เกิดความรู้

  โลก หมายถึง ความรอบรู้ในการศึกษาที่กว้างทั้งโลก

  คบเพลิง พร้อมรัศมี หมายถึงความสว่างเป็นเครื่องแสดงถึงปัญญา

 • อักษรย่อ :
 • จ.ว.

 • สีประจำโรงเรียน :
 • เทา - ชมพู

 • ปรัชญาของโรงเรียน :
 • ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต

  "ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก"

 • คำขวัญของโรงเรียน :
 • เรียนดี วินัยเด่น เป็นประโยชน์

 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน :

 • พระพุทธประทานพร

 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน :

 • ชมพูพันธุ์ทิพย์