ทำเนียบบุคลากร


คณิตศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
นางพิศมัย ตั้งจิตตรง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวราตรี จันทะแสง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวสายพิน ไร่หินถ่วง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางจตุพร เปรมชื่น

ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางนวลศิลป์ เพ็ชรงาม

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวกัณฐาภรณ์ พูลชาติ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวยลดา พาเมือง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสุปราณี เจริญกิจมงคล

ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
นางโสภี คงไพรสันต์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
นายปรีชา ศรีภา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นายสองเมือง ทองเฟื่อง

การงานอาชีพ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวจรวยพร ทัศนียสกุลชัย

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาววิลาวรรณ แสงกล้า

ภาษาไทย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นายประสิทธิ์ หนูคำ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวสุภาวดี แก้วรุ่ง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวดวงกมล ดงแดง

ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายพงศกร คดสำโรง

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายวันชนะ สุวรรณศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายสมหวัง ผาอินดี

ศิลปะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายสุธี เรืองโรจน์

ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางรักชนก สมบูรณ์พันธ์

สุขศึกษาและพลศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายสุรพล บัวก้านทอง

ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายนัฐพล โพธิ์คลัง

ภาษาต่างประเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาววิภาสิริ พลทม

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีธัญรัตน์

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวสุฑารัตน์ จันทาทอง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นายสุพรรณ สาระบุตร

แนะแนว

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และหัวหน้างานแนะแนว
นางสาวสุภาวดี แก้วรุ่ง

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและงานแนะแนว
นายวันชนะ สุวรรณศรี

ลูกจ้างประจำ

ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ งานธุรการ
นางสายธาร กฤษเกล้า

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง งานพัสดุ
นางสาวจิตรลดา นึกมี

ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ
นายสวงค์ คำพันธ์